35:2240 ஸலம் (விலைபேசி, முன்னரே விலையைக் கொடுத்து விடுதல்) – OnlineTNTJ

முகப்பு / நூல்கள் / 35:2240 ஸலம் (விலைபேசி, முன்னரே விலையைக் கொடுத்து விடுதல்)

35:2240 ஸலம் (விலைபேசி, முன்னரே விலையைக் கொடுத்து விடுதல்)

பாடம் : 2 ஸலமில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட எடையைக் கூற வேண்டும். 
2240. இப்னு அப்பாஸ்(ரலி) அறிவித்தார். 
நபி(ஸல்) அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்தபோது மக்கள் இரண்டு, மூன்று ஆண்டுகளில் பேரீச்சம் பழத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதாக (ஒப்புக் கொண்டு, அதற்காக) முன்பணம் கொடுத்து வந்தார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், ‘ஒருவர் ஒரு பொருளுக்கு முன்பணம் கொடுத்தால், அளவும் எடையும் தவணையும் குறிப்பிடப்பட்ட பொருளுக்காக (மட்டுமே) கொடுக்கட்டும்!’ என்றார்கள். 
Book : 35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *