காதலர் தினத்தை அம்பலப்படுத்தும் போஸ்டர் மாதிரி – OnlineTNTJ

முகப்பு / Flashnews / காதலர் தினத்தை அம்பலப்படுத்தும் போஸ்டர் மாதிரி

காதலர் தினத்தை அம்பலப்படுத்தும் போஸ்டர் மாதிரி

பெண்களின் கற்பை பறித்து சமூக சீரழிவிற்கு காரணமாகும் காதலர் தினத்தை அம்பலப்படுத்தும் வகையில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஒட்ட வேண்டிய போஸ்டர் மாதிரி..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *